FAQ

Soveltavat opinnot Joensuun teologikoulutuksessa:
USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ JA MUUTAMIA VASTAUKSIA

YLEISTÄ

1.       Milloin soveltavat opinnot olisi järkevää suorittaa?

 Vastaus:

Soveltavat opinnot kuuluvat teologiassa maisteriopintoihin joko neljännelle tai viidennelle opiskeluvuodelle. Suoraan maisteriopintoihin tuleville suositellaan, että he suorittavat ensimmäisenä teologian opiskeluvuotenaan tutkielmaseminaarin ja toisena opiskeluvuotenaan hakeutuvat soveltaviin opintoihin.

Jos vuosittaiseen kirkollisten soveltavien opintojen suorituspaikkakiintiöön jää vapaita paikkoja, on maaliskuussa tapahtuvassa valinnassa otettu huomioon myös sellaisia hakijoita, jotka kykenevät osoittamaan, että heidän teologian kandidaatin tutkintonsa valmistuu seuraavan syksyn aikana.

 2.       Jos tavoitteena on suorittaa sekä kirkolliset että sielunhoidon soveltavat opinnot, niin miten näitä suositellaan suoritettaviksi?

 Vastaus:

Kirkolliset soveltavat opinnot kannattaa ja tuleekin suorittaa ennen sielunhoidon soveltavia opintoja. Pari kirkollisten soveltavien opintojen kurssia on jopa sielunhoidon soveltavissa opinnoissa vaadittavina ennakoivina opintoina. Jos oma opiskelusuunnitelma sen sallii, molemmat soveltavat opinnot voi suorittaa samana lukuvuonna. Syksyllä molempien orientaatio/teoriajaksot ja keväällä peräkkäin työssäoppimisjaksot: kirkollisten soveltavien tammi-helmikuussa ja sielunhoidon soveltavien maaliskuun puolivälistä toukokuun puoleenväliin.

Sielunhoidon soveltavien opintojen teoriakursseja (syksyisin toisessa periodissa) voi suorittaa aivan haluamassaan järjestyksessä. Sen luentosarjat Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hoidossa, Johdatus psykiatriaan ja Hoitotieteellinen tieto potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa ovat vapaasti valittavia opintoja joita voi suorittaa omien tietojensa vahvistamiseksi, vaikka ei aikoisikaan hakeutua sielunhoidon soveltaviin opintoihin. Näin myös todella monet tekevätkin vuosittain.

 3.       Aivan opintojen alussa, kun yliopistoura alkaa, olisi mielestäni hyvä saada jo parempi kuva soveltavista opinnoista. Tällähetkellä tuo kuva tarkentuu vasta ennakkoinfossa.

 Vastaus:

Jatkossa soveltavia opintoja koskevaa tietoa on nykyistä paljon enemmän tarjolla teologian osaston nettisivuilla. Tällä hetkellä opiskelija saa soveltavista opinnoista yksityiskohtaista tietoa tammikuussa järjestettävässä infotilaisuudessa sekä myös ylläpitämissäni soveltavien opintojen materiaalin jakoon tarkoitetulla nettisivustolla: www.heikkisalomaa.fi. Sieltä löytyy ensisijassa kutakin opiskeluvuotta koskevia ohjeita ja kurssiaineistoja, mutta samalla ne merkittävästi luovat kuvaa soveltavien opintojen suorittamisprosessista.

 YHTEISKUNNALLISISTA SOVELTAVISTA OPINNOISTA

4.       Voisiko Soveltavien opintojen ’oheiskursseja’ linkittää paremmin soveltavien kokonaisuuteen?

Vastaus:

Yhteiskunnallisten soveltavien opintojen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön lukuvuoden 2012 alussa. Sen sisältönä on 8 op:n verran orientaatio-opintoja ja 12 op:n mittainen työssäoppimisjakso opiskelijan ehdottamassa ja yliopiston hyväksymässä työpaikassa. Orientaatio-opintoihin kuuluu viisi opintopistettä ns. oheiskursseja eri teologin ammattikuvan osa-alueilta:

 • 2424202                Hallintomenettelytaidot (1 op)
 • 2424203                Teologin viestintätaidot (1 op)
 • 2424204                Teologi ammattitutkijana (1 op)
 • 2424205                Teologi esimiehenä ja alaisena (1 op)
 • 2424206                Teologi arvovaikuttajana (1 op)

Näitä kursseja järjestetään periodeissa 2-4 ja opiskelija voi halutessaan suorittaa niitä vapaasti valittavina opintoina harkintansa mukaan missä opiskelunsa vaiheessa tahansa. Lisäksi kirkollisiin soveltaviin opintoihin liittyviä ylimääräisiä oheiskursseja (esim. Rippikoulun suunnittelu ja toteutus) järjestetään jatkossakin syyskuussa soveltavien opintojen orientaatiojakson intensiivijakson yhteydessä.

Jos opiskelijoilla on hyviä ehdotuksia jonkun kurssin sijoittumisesta lukujärjestykseen, palautetta otetaan mielellään vastaan.

 5.       Olisi kiva saada lisää tietoa yhteiskunnallisten soveltavien harjoituspaikkamahdollisuuksista ja työn kuvasta.

Vastaus:

Viimeisen kolmen vuoden aikana yhteiskunnallisten soveltavien opintojen opiskelijoita on toiminut yhteiskunnan eri sektoreilla harjoittelijoina mm. seuraavissa tehtävissä.

 • Museoharjoittelijana
 • Maakunta-arkiston harjoittelijana
 • Vastaanottokeskuksen harjoittelijana
 • Monikulttuurisuuskeskuksen harjoittelija
 • Seurakunnassa harjoittelijana/kesäteologina
 • Sanomalehden toimittajaharjoittelijana
 • Kirkkohallituksessa kv. tehtävissä harjoittelijana
 • Tutkimusavustajana Diakonia-ammattikorkeakoulussa
 • Vapaakirkon pappina, kristillisen järjestön raamattuopettajana
 • Uskonnonopettajana, erityisopettajana
 • Luther-säätiössä kirjallisuuden kääntämistehtävissä

Tehtävänkuvaukset, opiskelijan oppimistavoitteet ja työskentelyn olosuhteet ovat vaihdelleet näissä kaikissa niin suuresti, että työssäoppimista koskeva sopimus ja harjoittelun puitteet määritellään kussakin tilanteessa aina uudestaan. Pääsääntö on, että opiskelija ei saa palkkaa eikä palkkiota työssäoppimisen ajalta. Sen sijaan hän saa jatkuvaa palautetta ja ohjausta tehtäviinsä. Työssäoppimisjakson pituus sen sijaan on määritelty noin kahdeksi kuukaudeksi tehokasta työaikaa.

6.       Kohtaavatko opiskelijoiden ja soveltavien opintojen suorituspaikoissa olevien työntekijöiden käsitykset ja odotukset soveltavien jakson tehtävistä?

Vastaus:

 Monet yhteiskunnallisten soveltavien opintojen edellä mainitut työssäoppimispaikat ovat kokeneita harjoittelijoiden kanssa toimimiseen liittyvissä kysymyksissä. Joka tapauksessa yliopiston tehtävänä on varmistaa, että opiskelija saa asianmukaista ohjausta ja pystyy työssäoppimisessa nimenomaan etenemään tavoitteidensa suuntaan teologian ammattikuvan ja ammattiosaamisen syventämiseksi. Toisin sanoen: yhteiskunnallisten soveltavien opintojen työssäoppimisessa opiskelijaa ei työpaikalla voida käyttää toissijaisten toimistotöiden työvoimana. Sen sijaan monenlaiset generalistialan järjestelytyöt ja kirjalliset valmistelutehtävät ovat mielekkäitä työtehtävien teologin ammattitaidon kannalta.

SIELUNHOIDON SOVELTAVISTA OPINNOISTA

7.       Sielunhoidon soveltavista olen suorittanut teoriaosiot syksyn toisessa periodissa. Kliinisen jakson suorittaminen harkinnassa. Kliinisen jakson suorittamista helpottaisi mahdollisuus suorittaa se muualla kuin Joensuussa.

Vastaus:

Sielunhoidon soveltavissa opinnoissa noudatetaan samaa prosessuaalisen ja strukturoidun oppimisen menetelmää kuin kirkollisissa soveltavissa opinnoissa. Mitä se tarkoittaa? Opiskelu tapahtuu kiinteässä 8 hengen opiskeluryhmässä, joka on neljä kertaa viikossa koolla erilaisissa työnohjaus-, identiteetti- ja teemaryhmissä työstämässä opiskelijoiden edellisten päivien oppimiskokemuksia. Iltapäivisin opiskelijat työskentelevät sairaalaosastoilla sairaalapappien ohjauksessa. Kun malli on rakennettu näin tiiviiksi oppimisprosessiksi, siihen ei voida liittää mahdollisuutta suorittaa opintojaksoa jollakin muulla paikkakunnalla. Ainakin opiskelijan olisi neljänä aamupäivänä viikossa tultava Joensuuhun ohjausryhmien kokoontumisiin.

Sielunhoidon soveltavien opintojen kliininen jakso sijoittuu vuosittain lukuvuoden neljänteen periodiin viikoille 11 – 19.

8.       Sielunhoidon soveltavien vaihtoehtoja voisi avata enemmän.

Vastaus:

Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin antamaan palautetta monenlaisista sielunhoidon oppimisympäristöistä. Toistaiseksi sieluhoidon soveltavien opintojen työssäoppiminen on toteutettu Pohjois-Karjalan sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymän somaattisilla ja psykiatrisilla osastoilla Tikkamäellä ja Paiholassa. Jos riittävästi jostakin muusta työskentely-ympäristöstä kiinnostuneita opiskelijoita ilmaantuu, tätä valikoimaa voidaan tarvittaessa laajentaa kyselyssä esitettyjen vaihtoehtojen suuntaan.

KIRKOLLISISTA SOVELTAVISTA OPINNOISTA

9.       Mietin noita A-linjan harjoittelujuttuja (miksei muillakin linjoilla), että olisiko mahdollista järjestää itse soveltavia opintoja esim. Etelä-Suomeen, josta olen kotoisin, ja jonne olen palaamassa.

Vastaus:

 Joensuun teologikoulutuksen kirkollisten soveltavien opintojen malli perustuu kumppanuusyhteistyöhön neljän hiippakunnan ja noin 20 seurakunnan kanssa. Nämä seurakunnat ovat sitoutuneet tarvittaessa korvauksetta järjestämään vuosittain asunnon opiskelijalle työssäoppimisjakson (8 viikkoa) ajaksi, antamaan perehdytyksen ja ohjauksen tehtäviin ja kouluttamaan oman henkilöstönsä soveltavien opintojen ohjaustehtäviin. Samojen seurakuntien ja hiippakuntien kanssa myös jatkuvasti kehitetään soveltavien opintojen laatutyötä sekä opiskelijoiden, yliopiston että seurakuntien parhaaksi. Mukana olevat seurakunnat/seutukunnat ovat Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta ja Oulu. Näiden kumppaneiden kanssa toimitaan ainakin vuonna 2012. Jos muutoksia tapahtuu, niistä tiedotetaan erikseen.

10.   Minne Tampere on kadonnut kirkollisten soveltavien kohdalta vai muistanko väärin, että se olisi joskus ollut?

Vastaus:

Erillisiä irrallisia seurakuntia ei Joensuun soveltavissa opinnoissa voida käyttää työssäoppimispaikkoina, koska opiskelu tapahtuu työssäoppimisen aikana pareittain kussakin seurakunnassa ja samalla kahdeksan hengen ohjausryhmässä, joka joukko kokoontuu viikoittain jumalanpalveluselämää, sielunhoitoa ja uskontokasvatusta koskeviin teemaseminaareihin. Tampereella ei soveltavien opintojen suoritusmahdollisuutta ole missään vaiheessa ollut. Jos Tampere tulisi mukaan, silloin solmisimme sopimuksen sieltä sekä tuomiokapitulin että neljän lähekkäin sijaitsevan seurakunnan kanssa. Se ei ole mahdotonta, mutta toistaiseksi olemme olleet tyytyväisiä näihin viiteen suorituspaikkakuntaan.

11.   Millainen on seurakuntajakson sisältö ja sitovuus opiskelijan kannalta?

Vastaus:

Seurakuntajaksolla opiskelija työskentelee kahdeksan viikkoa työssäoppimisseurakunnassa tehden ohjatusti kaikkia niitä papin tehtäviä, joita ilman pappisvihkimystä on mahdollista suorittaa. Kirkollisissa toimituksissa ja ehtoollisliturgiassa opiskelija toimii tilannetta johtavan papin avustajana hänen vierellään.

Kukin opiskelija laatii työssäoppimisjaksoa varten henkilökohtaisen työssäoppimissuunnitelman, jossa hän analysoi ja työstää omaa oppimistarvettaan. Noin 40 % Joensuussa kirkolliset soveltavat opinnot suorittavista opiskelijoista on ammatinvaihtajia, joilla on hyvin monenlaista ammatillista osaamista ennestään. Heidän kohdallaan soveltavien opintojen toteutuksessa seurakunnan ohjaavan papin kanssa muokataan työssäoppimisjaksosta heidän oppimistarvettaan vastaava kokemus. Niinpä aikaisemmin nuorisotyössä toimineen ei ole mielekästä ottaa tehtäväkseen nuorteniltoja eikä diakonina toimineen vanhusten kerhoja jne.

Opiskelija sitoutuu työssäoppimisjakson aikana papin vaitiolovelvollisuuteen ja työaikaan sekä vastavuoroiseen ohjaukselliseen prosessiin: toistuvasti jakson aikana arvioidaan, missä on onnistuttu ja mitä pitäisi vielä kehittää sekä opiskelijan että ohjaajan toiminnassa. Lopuksi opiskelija laatii loppuraportin, joka toimitetaan sekä yliopistolle soveltavien opintojen lehtorille että työssäoppimishiippakunnan tuomiokapitulin rekrytointivastaavalle, joka myös kutsuu opiskelijan seuraavana syksynä ns. hiippakunnalliseen palauteseminaariin.

12.   Kuunnellaanko opiskelijoiden vakaumusta kirkollisia tehtäviä hoidettaessa? Vai ajetaanko heidät oikeuteen?

Vastaus:

Tähän mennessä yksikään opiskelija ei ole omasta eikä yliopiston aloitteesta keskeyttänyt soveltavien opintojen suorittamista.

Soveltavissa opinnoissa työssäoppiminen tapahtuu Kirkkolain, Kirkkojärjestyksen ja seurakuntien johtosääntöjen mukaisissa olosuhteissa. Työ- ja toimintaympäristöt ovat kirkon järjestyksen mukaisia todellisia seurakuntatyöyhteisöjä eri puolilla maata. Kirkollisia soveltavia opintoja suorittaakseen opiskelijan on siten kuuluttava Suomen ev.-lut. kirkkoon. Sen sijaan muulla tavalla opiskelijan vakaumusta ei ennalta tutkita. Omassa oppimisprosessissaan opiskelija työstää omaa pappisidentiteettiään, ammatillisen osaamisensa ja teologiansa rajoja ja selvittää itselleen, voiko ja haluaako hän jatkossa hakeutua kirkon papin virkaan.

Riippumatta aikaisemmasta teologisesta vakaumuksesta opiskelijat ovat antaneet soveltavien opintojen suorittamisestaan kiittävää palautetta sekä yliopistolle että työssäoppimisseurakunnille. Jos jokin erityiskysymys askarruttaa opiskelijaa, suosittelen ottamaan henkilökohtaisesti yhteyttä allekirjoittaneeseen. Useimmiten puuttuvat palaset ovat tällä tavalla selvinneet.

Yhteystiedot:

Heikki Salomaa
soveltavien opintojen yliopistonlehtori
e-mail: heikki.salomaa@uef.fi
puh. 050 5708686
www.heikkisalomaa.fi

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *