HAKU Sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle (2424305, 12 op) lukuvuodeksi 2018 – 2019

Hakuaika opintojaksolle on 1. – 18.9.2018.

Hakeminen sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle tapahtuu sähköisesti e-lomakkeella

MITÄ TARKOITTAA SIELUNHOIDON TYÖSSÄOPPIMISJAKSO?

Opintojakso järjestetään keväällä 2018 Joensuun sairaaloissa ajalla 13.3. – 8.5.2019. Se on osa Sielunhoidon soveltavia opintoja (2424300, 20 op), ja se tarjoaa teoriaopintojen ja työssäoppimisen välityksellä mahdollisuuden vahvistaa sielunhoidolllista osaamista ja tutustua sielunhoidon erityistehtäviin, lähinnä sairaalapapin työhön. Työssäoppimisjaksolla opiskelija hankkii kokemuksia keskustelemisesta potilaiden kanssa, joilla on psykiatrisia ja somaattisia sairauksia. Samalla hän oppii soveltamaan hankkimaansa sielunhoidollista osaamista.

Opiskelu tapahtuu maanantaista torstaihin kokoaikaisena työskentelynä Joensuun Siun soten vuodeosastoilla. Neljänä aamuna viikossa opiskelija osallistuu myös työnohjaus- ja identiteettiryhmien työskentelyyn. Liitteenä Sairaalajakson-kalenteri-2019, josta opintojakson ajalliset puitteet voi hahmottaa. Perjantait on varattu itsenäiseen työskentelyyn ja kirjallisuuteen perehtymiseen. Opintojaksoa johtaa yliopistonlehtori Heikki Salomaa.

Työssäoppimisjakso toteutuu siten, että opiskelijat työskentelevät ohjausryhmissä tai itsenäisesti Joensuun sairaaloissa viikoittain ma – to klo 9 – 16 ajalla 18.3. – 7.5.2019. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kolmen päivän perehdytys 13.-15.3.2019 ja päätösseminaari ke 8.5.2019. Ajanjakso tulee opiskelujen näkökulmasta varata yksinomaan tähän tarkoitukseen.

KUINKA MONTA OPISKELIJAA VALITAAN SAIRAALAJAKSOLLE?

Lukuvuonna 2018 – 2019 opintojakso järjestetään yhdessä ohjausryhmässä eli kahdeksan opiskelijan laajuisena. Hakijoita valittaessa ovat etusijalla opinnoissaan maisterivaiheessa olevat opiskelijat. Opintojaksolle kannattaa näin ollen hakeutua opiskelutahdista riippuen 3 – 5 opiskeluvuotena eli vaiheessa, jossa TK-opinnot ovat pääosin tai kokonaan suoritettu.

 

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito, Sielunhoidon soveltavat opinnot | Jätä kommentti

Pappisvihkimysten määrä kääntyi nousuun

Pappisvihkimysten määrä kääntyi vuonna 2015 nousuun ensimmäisen kerran viiteen vuoteen. Näin katkesi vuodesta 2010 alkanut kehityskulku, jossa kirkko kykeni vuosittain työllistämään yhä pienemmän määrän uusia teologian maistereita.

Vuonna 2015 vihittiin Suomen ev.lut. kirkossa 85 uutta pappia. Määrä on liki kolmanneksen suurempi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2014 pappisvihkimyksiä olikin ennätysmäisen niukasti, kun vain 65 teologian maisteria sai ordinaation kirkon virkaan.

Seurakuntien taloudellisen tilanteen tiukkeneminen näyttää suoraan vaikuttavan pappisvihkimysten määriin. Seurakunnat eivät täytä kaikkia avoimeksi tulevia tehtäviä tai niitä täytetään määräaikaisesti, jolloin seurakunnalla on mahdollisuus paremmin harkita reurssiensa riittävyyttä ja toimiaan tilanteiden muuttuessa.

Joensuun teologian maistereiden osuus papiksi vihityistä on vaihdellut vuosittain 20 – 30 % välillä. Vuonna kirkkoon vihittiin 17 Joensuusta valmistunutta teologian maisteria.

kuvio 1. 1990-luvun lopulta papiksi vihittyjen määrä on vaihdellut 65 ja 147 välillä.

Papiksi-vihityt-ja-Joensuusta-valmistuneet-1997-2015

Joensuulaisten teologian maistereiden työllistyminen näyttää painottuvan voimakkaasti niihin hiippakuntiin, joiden kanssa Itä-Suomen yliopiston teologian osasto on kiinteässä yhteistyössä kirkollisten soveltavien opintojen toteuttamisessa.

Papiksi vihityistä 72 sai virkamääräyksen kirkon tehtäviin ja 13 toimii pappina jonkun kristillisen järjestön tai koulumaailman palveluksessa. Kirkon tehtäviin annetuista virkamääräyksistä 85 % oli määräaikaisia ja vain 11 pappia (eli  15 % kaikista) aloitti pysyvissä työsuhteissa (virkamääräys toistaiseksi). Pätkäpappeus näyttää siten olevan papin uran alkuvaiheen pääasiallinen muoto.

Määräaikaisten virkamääräysten pituus vaihteli vuonna 2015 kolmesta kuukaudesta kahteeen vuoteen. 62 papiksi vihityn kohdalla tuomiokapitulin tiedotteissa kerrottiin annetun virkamääräyksen kesto. Niiden keskiarvo oli 8,8 kk (mediaani 8 kk). Tällaisten työjaksojen yleisimpinä taustatekijöinä ovat viran vakinaisten hoitajien perhepoliittiset vapaat ja vuorotteluvapaat.

taulukko 1. Vuonna 2015 papiksi vihityt hiippakunnittain.

Tilasto-vuoden-2015-papiksi-vihityt

Pätkäpappeudesta kirjoitin vuonna 2014 yhdessä Visa Tuomisen kanssa artikkelin Työpoliittiseen aikakauskirjaan 1/2014Pätkäpappina – aina toisen jäljillä.

Aihetta on myös pohdittu teologikoulutusyksiköiden yhteisessä Tulevaisuuden teologi -selvityksessä: Teologikoulutustarveselvitys 2015 , luku 5. Työelämä haastaa teologisen koulutuksen riittävyyden, Visa Tuominen & Heikki Salomaa (37-43).

Havaitsimme siinä nuoren työntekijän kokemia ongelmia, joihin kaikkiin liittyy ammattitaitovaatimuksia. Tärkeimpiä näistä olivat:

 • pätkätyöurien ja työelämän epävakauden ja vaativuuden haasteet
 • epärealistinen käsitys omasta roolista, voimavaroista ja tehtävästä
 • turhautumisen, pettymyksen ja uupumisen kehityskulut

Kun pätkäpappeudesta on tullut normaali pappisuran käynnistymisen muoto,  sirpaleisen työn aiheuttamat haasteet olisi syytä ottaa huomioon sekä yliopiston järjestämissä soveltavissa opinnoissa että kirkon ordinaatiokoulutuksessa.

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito, Työelämä kirkossa | Jätä kommentti

Sielunhoidon soveltavien opintojen haku käynnistyy

                                                                                                               TIEDOTE 17.8.2015

Haku sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle (2424305) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA LUKUVUONNA 2015-2016 on käynnistynyt.

Hakuprosessi sielunhoidon soveltaviin opintoihin jakautuu kahteen osaan:
1. ilmoittautumiseen teoriakursseille WebOodissa (teoriaopinnot 8 op, 2424301 – 2424304)
2. sähköiseen hakuun työssäoppimisjaksolle (2424305).

Kaikkien työssäoppimisjaksolle pyrkivien tulee suorittaa ennen sairaalajaksoa teoriaopinnot. Niille ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti WebOodissa kunkin kurssin alkuun mennessä.

Työssäoppimisjaksolle pyritään e-lomakkeelle tehtävällä hakemuksella. Hakulomake löytyy osoitteesta https://elomake.uef.fi/lomakkeet/11938/lomake.html.

Hakuaika päättyy pe 18.9.2015 klo 12.00.

Tämän jälkeen valinta sairaalajaksolle tapahtuu kolmivaiheisesti: hakemuksen perusteella osa opiskelijoista kutsutaan haastatteluihin. Haastattelupäivä on ma 28.9.2015. Haastattelut muodostuvat yksilö- ja ryhmähaastatteluista, joiden perusteella opiskelijoiden motivaatiota, vuorovaikutustaitoja, soveltuvuutta ja opiskeluvalmiuksia arvioidaan. Haastatteluja ovat toteuttamassa sielunhoidon erityiskoulutuksen ja/tai sielunhoidon työnohjaajakoulutuksen suorittaneet asiantuntijat. Valinnan perusteella kahdeksan opiskelijaa ja kaksi heille valittua varahenkilöä kutsutaan edelleen psykologisiin soveltuvuustesteihin. Nämä kymmenen henkilöä osallistuvat Psykologikeskus Päämäärän Joensuussa toteuttamaan soveltuvuustestiin to 1.10.2015. Jos soveltuvuustesti ei anna aihetta muuhun, kahdeksan haastatteluissa valittua opiskelijaa saavat opiskelupaikan maalis-toukokuussa järjestettävälle kliiniselle työssäoppimisjaksolle. Myös testiin osallistuneet varahenkilöt saavat palautteen omasta soveltuvuudestaan. Valintatyöryhmä tekee lopullisen päätöksensä pe 9.10.2015 mennessä, jonka jälkeen tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakijoille. (Hakijoiden kannattaa merkitä jo tässä vaiheessa edellä mainitut haastattelu- ja testipäivät kalenteriinsa.)

Opintojakso on osa Sielunhoidon soveltavia opintoja (2424300, 20 op), ja se tarjoaa teoriaopintojen ja työssäoppimisen välityksellä mahdollisuuden tutustua sielunhoidon erityistehtäviin. Työssäoppimisjakso toteutuu siten, että opiskelijat työskentelevät ohjausryhmissä tai itsenäisesti Joensuun sairaaloissa viikoittain ma-to klo 9-16 ajalla 16.3.-11.5.2016.

Tarkemmat tiedot löydät oheisista liitteistä, joista
Sairaalajakson-toteutussuunnitelma-2016 kertoo yksityiskohtaiset tiedot opintojakson toteutuksesta  ja  SH-soveltavien_OPS_2014 kuvaa tavoitteet ja suoritustavat.

Lisätietoja:
Heikki Salomaa, p. 050 5708686 sekä heikki.salomaa(at)uef.fi
yliopistonlehtori

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti

Digital Theology

Itä-Suomen yliopiston teologian osasto ja tietojenkäsittelytieteen
laitos järjestävät yhteistyössä tammikuussa 2015
kurssin Digital-Theology, Vol. 1, (2 op). Kurssi liittyy
Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hankkeeseen.

Kurssi on tarkoitettu

 • yliopisto-opiskelijoille (teologia, tietojenkäsittelytiede),
 • täydennyskoulutuksena kirkon työntekijöille
 • samalla se on avoin kaikille kiinnostuneille asianharrastajille.

Digital Theology -kurssin ohjelmassa on luentoja ja työpajatyöskentelyä ryhmissä kahtena peräkkäisenä viikonloppuna pe 23.1.- su 25.1.2015 ja pe 30.1.- su 1.2.2015, yhteensä 34 t. Kurssin toteutus tapahtuu Kiteen evankelisella kansanopistolla.

Kurssin suorittamalla teologian opiskelija saa korvattua kurssin 2424106 Teologina digitalisoituvassa kulttuurissa (2 op) tai kurssin 2424203 Teologin viestintätaidot (2 op).

Kurssin opetuksesta vastaavat omalta osaltaan

 • Seppo Häkkinen, piispa, Mikkelin hiippakunta
 • Ilkka Jormanainen, projektipäällikkö, UEF
 • Harri Koskela, TT, tutkija, Joensuu
 • Esko Kähkönen, erityisasiantuntija, DiAK
 • Hannu Majamäki, koordinaattori, pastori, Kirkkohallitus
 • Eveliina Ojala, nuorempi tutkija, UEF
 • Janne Riiheläinen, freelancer-toimittaja, Joensuu
 • Heikki Salomaa, yliopistonlehtori, UEF
 • Erkki Sutinen, professori, tietojenkäsittelytiede, UEF

Languages: Some lectures and one of the workshops are held in English. Osa opetuksesta
ja työskentelystä tapahtuu englanniksi.

Kurssin kustannukset: kuten kaikki yliopisto-opetus, myös tämän kurssin opetus on
kaikille osanottajille ilmaista. Majoituksesta (4 hh.) ja ylöspidosta Kiteen evankelinen
opisto perii 80 e/viikonloppu (opiskelijahinta 50 e/viikonloppu).

Ilmoittautuminen kurssille ja majoitukseen Kiteen kansanopistolle tapahtuu elomakkeella
verkossa: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/10204/lomake.html.

Ilmoittautuminen opintosuorituksia varten UEF:n WebOodissa https://weboodi.uef.fi,
kurssi 2424106.

Kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat

 • teologian osaston puolelta yliopistonlehtori
  Heikki Salomaa, p. 050 5708686
 • Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hankkeen puolesta projektipäällikkö Ilkka Jormanainen, p. 050 3757289
Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti

Sielunhoidon soveltavat opinnot 2014-2015

Teologian osaston oppimiskokonaisuus Sielunhoidon soveltavat opinnot, 2424200 (20 op)  sisältää lukuvuonna 2014-2015 neljä teoriajakson kurssia (yht. 8 op) sekä työssäoppimisjakson (12 op).

Teoriajakson kurssit  ovat kaikille avointa opetusta. Kursseilla ilmoittaudutaan normaalista WebOodissa.

 • IHMISEN_KOKONAISVALTAINEN_KOHTAAMINEN_HOIDOSSA 2014, useita luennoitsijoita, ks. luento-ohjelmaa linkistä.
 • Hoitotieteellinen tieto ihmisen kokonaisvaltaisessa hoidossa 2424302 (2 op), TtL Pirkko Mikkanen
 • Johdatus psykiatriaan 2424303 (2 op), psykiatri, psykoterapeutti, pastori Peppi Sievers
 • Sielunhoito osana ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista 2424304 (1 op) (tentitään)

Työssäoppimisjaksolle hakeminen tapahtuu  kirjallisella hakemuksella. Hakuaika päättyy to 18.9.2014 klo 12. Ohessa tarkemmat ohjeet ja hakulomake.

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti

Kirkollisten soveltavien opintojen ennakko-ohjeet

Kirkon virkaan vaadittavia soveltavia opintoja suorittavat teologian opiskelijat työskentelevät tammi-helmikuussa työssäoppimisjaksolla paikallisseurakunnissa. Työssäoppimisjakson laajuus on 12 op.

Ennen työssäoppimisjaksoa opiskelijat suorittavat syyslukukaudella Orientoivat opinnot kirkon virkaan vaadittaviin soveltaviin opintoihin (8 op).

Näihin opintojaksoihin liittyvä ennakkomateriaali löytyy niiden omilta alasivuilta.

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti

Sielunhoidon soveltavat opinnot lukuvuonna 2014-2015

Teologian osaston oppimiskokonaisuus Sielunhoidon soveltavat opinnot, 2424200 (20 op)  sisältää lukuvuonna 2014-2015 neljä teoriajakson kurssia (yht. 8 op) sekä työssäoppimisjakson (12 op).

Teoriajakson kurssit  ovat kaikille avointa opetusta. Kursseilla ilmoittaudutaan normaalista WebOodissa.

 • IHMISEN_KOKONAISVALTAINEN_KOHTAAMINEN_HOIDOSSA  2424301 (3 op)
 • Hoitotieteellinen tieto ihmisen kokonaisvaltaisessa hoidossa 2424302 (2 op)
 • Johdatus psykiatriaan 2424303 (2 op)
 • Sielunhoito osana ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista 2424304 (1 op)

Työssäoppimisjaksolle hakeminen tapahtuu  kirjallisella hakemuksella. Hakuaika päättyy to 18.9.2014 klo 12. Hakulomake_ja ohjeet 2014.

 

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti

Töihinpaluu

Olen maanantaina 13.5. palannut työhöni Itä-Suomen yliopiston teologian osaston soveltavien opintojen yliopistonlehtorina. Sijaiseni oli tehnyt koko kevään ahkerasti töitä ja oli ilo tulla takaisin tehtävään, jossa hommat olivat hoidossa, työ on tuttua ja itselleni mieluisaa.

Sairauden matkastani olen kirjoittanut blogia, joka löytyy ohesta. Jatkan noilla Öin ja päivin -sivuilla edelleen toipumistarinaani koskevien merkintöjen satunnaista kirjaamista.

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti

Syksyn palaute ja valmistautuminen työssäoppimisjaksolle

Syksyn orientaatiojakson palaute ja työssäoppimisjaksolle valmistautumista koskevat ohjeet löytyvät omalta sivultaan.

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti

Tavoitteena teologin monialainen ammattitaito

SOVELTAVIEN OPINTOJEN VAPAASTI VALITTAVA OPETUS JOENSUUN TEOLOGIAN OSASTOSSA lukuvuonna 2012-2013

Itä-Suomen yliopiston uudessa tutkintorakenteessa vapaasti valittavien opintojen osuus sekä teologian kandidaatin että maisterin tutkinnossa on laajentunut merkittävästi.

Tähän liittyen soveltavien opintojen opetustarjonnassa on tulevana lukuvuonna tarjolla monia työelämätaitoihin liittyviä vapaasti valittavia kurssiosioita.

Ilmoittautumisaika niihin on parhaillaan menossa. Kannattaa siis tutustua oheiseen kurssiluetteloon ja valita niistä omaa ammattitaitosuunnittelua vastaavat opintojaksot. Soveltavat opinnot kuuluvat maisterivaiheen opintoihin. mutta allakuvattuja vapaasti valittavia kursseja voi suorittaa jo aikaisemminkin. Kaikille opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti WebOodissa.

Tarkat kurssitiedot kootusti:

Tallennettu kategorioihin Papin ammattitaito | Jätä kommentti